Love for KFUM og KFUK i Herning (vedtaget d. 05.03.2019)

 

 • 1

Navn

KFUM og KFUK i Herning

Stiftet år og dato: 27/3 1973

Hjemstedskommune: Herning

Distrikt: Midtjylland

KFUMs motto: "At de alle må være ét" (Johs. 17,21)

KFUKs motto: "Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!" (Zak. 4,6)

 

 • 2

Formål for KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

 

KFUM og KFUKs mission

Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen

 • til styrkelse af tro og fællesskab,
 • til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og
 • til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.

 

KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.

 

Gud sendte sin Søn for at frelse verden,

og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede,

så mennesker sendes ud med evangeliet.

 

Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af.

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

 

 • 3

Arbejdsform

Formålet søges realiseret ved:

 • gennem aktiviteter i foreninger og klubber, lejre mv., at inddrage børn og unge i et udviklende og forpligtende fællesskab

 

 • 4

Åbent medlemskab

4.1

Personligt medlemskab af en lokalforening

4.1.1

Som personligt medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af landsorganisationen.

 

4.1.2

Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes.

 

4.1.3

Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale forening.

 

4.1.4

Foreningen betaler organisationsbidrag for hvert medlem til landsorganisationen og til distriktet.

 

 • 5

Lederskab

5.1

Kristent lederskab

5.1.1

Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse.

Det betyder at:

5.1.1.1

Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen.

5.1.1.2

I forbindelse med nedsættelse af projektgrupper kan hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel - dog undtaget projektlederen.

 

5.2

Lederaftalen

5.2.1

Personlige medlemmer der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK skal underskrive en børneattest og indgå følgende skriftlige lederaftale med lokalforeningen:

"Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK.

Jeg vil arbejde for KFUM og KFUKs formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn".

 

5.2.2

Lokalt ansatte medarbejdere indgår skriftlig lederaftale med foreningsbestyrelsen.

5.2.3

Det er formandens ansvar at lederaftalen indgås skriftligt.

 

 

 • 6

Organisation

6.1

Den lokale forening

6.1.1

En forening i KFUM og KFUK i Danmark skal opfylde følgende minimumskrav:

 • Foreningen skal have mindst 10 medlemmer.
 • Der skal være regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen.
 • Der skal være alderssvarende aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år.
 • Foreningen skal være godkendt af Landsorganisationen og overholde dennes formelle krav.

 

6.1.2

Det påhviler foreninger der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark løbende at vedligeholde medlemsoplysningerne digitalt.

Foreningen skal desuden inden 15. marts indsende reviderede regnskaber og dokumentere aktiviteter jf. 6.1.1.

Organisationsbidraget skal indbetales rettidigt dvs. inden 15 marts.

 

6.1.3

En eller flere foreninger kan efter lokale generalforsamlingsbeslutninger sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de indgår i den nye sammenlagte forening.

 

6.1.4

Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af ”KFUM og KFUK i /på NN” og godkender disse foreningers love.

 

6.1.5.

Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokalforening af landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUKs grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUKs navn.

 

6.1.6.

Hovedbestyrelsen kan på at nedlægge en forening, såfremt denne i tre hinanden følgende år ikke har kunnet opfylde kravene i § 6.1.1 og 6.1.2.

 

I forbindelse med indstilling/nedlæggelse af foreningens arbejde er foreningen forpligtet på at udfylde en status opgørelse.

 

6.2

Samarbejde

6.2.1

Foreningerne kan samarbejde i distrikter.

 

6.2.2

På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet.

 

6.3

Landsorganisationen

6.3.1

KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen.

6.3.2

KFUM og KFUK i Danmark er en sammenslutning af lokale foreninger, som arbejder i overensstemmelse med ”Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark”.

6.4

Verdensforbundene

6.4.1

KFUM og KFUK i Danmark er medlem af ”World Alliance of YMCAs” (KFUM’s verdensforbund), og ”World YWCA” (KFUK’s verdensforbund).

 

 • 7

Foreningsbestyrelsen

7.1

Sammensætning.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges 2 supplean­ter og 2 revisorer for 1 år. Der afgår på skift 4 medlemmer hvert år.

7.2

Konstituering

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke være samme person. For­lader et bestyrelses­medlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud.

Bestyrelsen kan vælge et medlem udenfor den valgte bestyrelse som kasserer. Kassereren har i så fald ingen stemmeret.

Valget af foreningsformand skal godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

7.3

Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem­merne er til stede. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det for­mandens stemme, der er afgørende.

Såfremt foreningen har lønnede medarbejdere, kan disse deltage i bestyrelsesmøderne - dog uden stemmeret.

 

7.4

Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.5      

Bestyrelsens opgaver er

7.5.1   

at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.

7.5.2

at varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.5.3

at være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af foreningens ejendom.

7.5.4

at inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen udføres i overensstemmelse med formålsparagraf­fen.

7.5.5

at godkende de enkelte afdelingers og klubbers ledelse jvf. § 5, samt støtte og vejlede lederne i deres arbejde.

7.5.6

at finde de for arbejdet nødvendige frivillige og inspirere disse til at deltage i foreningens, distriktets og landsorganisationens kurser.

7.5.7

at ansætte evt. lønnede medarbejdere og udarbejde arbejdsbeskrivelser for disse samt varetage de arbejdsgivermæssige forpligtelser, det medfører.

7.5.8

at indkalde til møde med lederne af foreningens afdelinger til drøftelse af arbejdet, herunder bl.a. fastsættelse af målsætninger.

7.5.9

at fremme uddannelse af foreningens ledere evt. i samarbejde med andre foreninger.

7.5.10

At drage omsorg for, at der er kontaktpersoner til børne- og ungdomsklubber og udpege

bestyrelsesmedlemmer som kontaktpersoner til de øvrige afdelinger.

7.5.11

at fremme medlemskab og herunder optage nye medlemmer og årligt foretage indberetning af medlemsoplysninger til landsorganisationen.

7.5.12

at undersøge muligheder for nye arbejdsformer og arbejdsom­råder samt start af nye afdelinger og klubber.

7.5.13

at varetage kontakt til landsorganisationen og sørge for, at for­pligtelsen over for denne opretholdes i overensstemmelse med "Grund­lov for KFUM og KFUK i Danmark," og herunder sikre deltagelse i møder for formænd mv.

7.5.14 

at repræsentere foreningen i alle sager, såvel over for det offentlige som i forhold til private.      

7.5.15

at føre protokol over bestyrelsens beslutninger, samt ind­føje dagsorden og beslutninger ved generalforsamlingen i denne.

7.5.16

at fremme, at bestyrelsen og alle afdelinger og klubber i foreningen er repræsenteret ved distriktets stormøder.

7.5.17

at udfylde en statusopgørelse i forbindelse med indstilling af foreningens arbejde.

at forvalte foreningens aktiver under ansvar over for Hovedbestyrelsen i en indstillingsperiode på tre år.

7.5.18

at indkalde til generalforsamlingen samt at afholde den.

7.5.19

at udfærdige liste over de nødvendige kandidater til valg ved generalforsamling og bestræbe sig på, at der opstilles lige mange af hvert køn.

7.5.20

at orientere om de ordinære bestyrelsesmøder via foreningens hjemmeside.

7.5.21

at nedsætte udvalg til varetagelse af evt. virksomheder eller arbejdsopgaver, herunder godkende kommissorier/ beskrivelser for disse udvalg.

Formanden og udviklingskonsulenten har adgang til udvalgsmøderne.

7.5.22

at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer til børne- og ungdomsudvalget.

7.5.23

at udpege bestyrelsesmedlemmer til relevante udvalg efter beskrivelse i disses kommissorier.

7.5.24

at tilse at foreningen er repræsenteret med 2 medlemmer til bestyrelsen for fritidscentret Brændgård og 1 medlem i repræsentantskabet for henholdsvis Nøvlingskov Efterskole og Hestlund Efterskole.

 

 • 8

Generalforsamlingen

8.1
Generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Herning er foreningens højeste myndighed.

8.2
Alle med tilknytning til foreningen har adgang til foreningens generalforsamling. Alle med stemmeret får tilsendt dagsorden.

8.3
Stemmeret

8.3.1

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af forenin­gen, der har betalt skyldigt kontingent. Medlemmer, der er fyldt 16 år, kan vælges til foreningens bestyrelse.

8.3.2
Støttemedlemmer har ingen stemmeret.

8.4
Generalforsamlingens afholdelse
Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes ved annoncering med mindst en måneds varsel på foreningens hjemmeside.

8.5
Dagsorden

Dagsorden for den årlige generalforsamling kan blandt andet inde­holde:


 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden der leder valg af dirigent og referent.

 2. Beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse eller anden beslutning.

 4. Arbejdsdrøftelse. Under dette punkt suspenderes generalforsamling, så alle over 13 år med tilknytning til foreningen har taleret under dette punkt.

 5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

 7. Valg af 2 revisorer.

 8. Indkomne forslag. Herunder forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.

 9. Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde, jvf. Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark.

Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede.

8.5.1
Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8 og 9 må indsendes til forman­den senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.

8.5.2
De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7, og 9 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6 og 9 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandida­ten er villig til at modtage valg.

8.5.3

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt.

8.5.4

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges for mere end 4 perioder i træk.

8.5.5
Endelig dagsorden tilstilles medlemmerne senest 8 dage før gene­ralforsamlingen.

Der kan ingen beslutning tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.

 

8.6
Ekstraordinær generalforsamling

8.6.1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og ind­sen­der forslag til dagsorden.

8.6.2
Den afholdes senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger.

8.6.3
Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsam­ling bekendtgøres dagsordenen for denne. Indvarslingen sker til alle stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, der er på dagsordenen.

 

 • 9

Lovændringer

Ændringer i Love for KFUM og KFUK i Herning skal for at have gyldig­hed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling eller to på hinanden følgende ek­straor­dinære generalforsamlinger, også med 2/3 af de afgivne stemmer. Der skal minimum være14 dage imellem to ekstraordinære generalforsamlinger.

 

Endvidere skal godkendelse ske af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".

 

 • 10

FAST EJENDOM

Salg og pantsætning af foreningens faste ejendomme kan kun ske efter, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer på en generalforsamling har stemt derfor, og vedtagelsen er bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede.

 

 

 

 • 11

KFUM og KFUK'S RESERVEKAPITAL

Generalforsamlingen kan med simpelt stemmeflertal bestemme, at en del af foreningens værdipapirer skal anbringes i en reservekapital kaldet "KFUM og KFUK's Reservekapital".

Såfremt en sådan reservekapital oprettes, skal dens aktiver anbringes i et særligt depot. Over reservekapitalens hovedstol kan der kun disponeres efter de samme regler, som gælder for salg af fast ejendom jævnfør §10.

Bestyrelsen skal på den årlige generalforsamling fremlægge et udkast til, efter hvilke retningslinier reservekapitalens renter skal anvendes.

 

 • 12

Retlige forpligtelser

12.1
Til retligt at forpligte foreningen kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer.

12.2
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningsbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

 

 • 13

Opløsning

KFUM og KFUK i Herning kan kun opløses efter de regler, som er gældende for lovændringer (jfr. § 9).

I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tilfalde KFUM og KFUK i Danmark, der i 3 år skal have midlerne stående til eventuel oprettelse af nyt KFUM og KFUK arbejde i Herning. Efter den tid tager hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark stilling til, hvordan midlerne kan anvendes i KFUM og KFUKs arbejde i øvrigt.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling for KFUM og KFUK i Herning den 27 marts 1973 og medvirkning fra samme dato. Godkendt med ændring af opløsningsparagraffen af Fællesbestyrelsen den 24.september 1973, og ændringen vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. marts 1974. Lovene er godkendt på generalforsamlingen d. 17 marts 1998.

Godkendt af Fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark den 30. august 1999 (på FB’s vegne Mogens Nielsen).

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovene er godkendt på generalforsamlingen d. 26. februar 2008

Lovene er godkendt på generalforsamlingen d. 10. marts 2009

Lovene er godkendt på generalforsamlingen d. 13. marts 2012

Lovene er godkendt på generalforsamlingen d. 19. marts 2013

Lovene er godkendt på generalforsamlingen d. 01. marts 2017

Lovene er godkendt på generalforsamlingen d. 06. marts 2018.

Lovene er godkendt på generalforsamlingen de. 05. marts 2019.